top of page

Serbest Piyasa Nedir I Murray Rothbard

Serbest Piyasa, toplumda gerçekleşen bir dizi mübadele için özet, kısa bir terimdir. Her mübadele, iki kişi veya temsilciler tarafından temsil edilen insan grupları arasında gönüllü bir anlaşma olarak gerçekleştirilir. Bu iki kişi (veya aracı), maddi mallar veya maddi olmayan hizmetler olmak üzere iki ekonomik malı değiş tokuş ederler. Böylece, bir satıcıdan elli kuruşa bir gazete aldığımda, satıcı ve ben iki metayı takas ederiz: Ben elli kuruştan vazgeçerim ve satıcı gazeteden vazgeçer. Veya bir şirket için çalışıyorsam, emeğimi karşılıklı olarak kararlaştırılmış bir parasal bir maaşla değiştiririm; burada şirket, kiralama yetkisine sahip bir yönetici (bir aracı) tarafından temsil edilmektedir.


Her iki taraf da mübadeleyi benimser çünkü her biri bundan kazanç beklemektedir. Ayrıca, yakın geçmişte beklentileri doğru (veya yanlış) çıktığı için her biri bir dahaki sefere mübadeleyi tekrarlayacaktır (veya reddedeceklerdir). Ticaret veya takas tam olarak her iki tarafın da yararına olduğu için yapılır; kazanmayı beklemeselerdi, takası kabul etmezlerdi.


Bu basit muhakeme, on altıncı ila on sekizinci yüzyıl Avrupasının tipik "merkantilist" dönemine özgü serbest ticaret karşıtı argümanını çürütür ve on altıncı yüzyıl da yaşamış Fransız deneme yazarı Montaigne tarafından açıklanır. Merkantilistler; herhangi bir ticarette, bir tarafın ancak diğerinin pahasına yararlanabileceğini, her işlemde bir kazanan ve bir kaybeden, bir "sömüren" ve bir "sömürülen" olduğunu savundu. Hala popüler olan bu bakış açısındaki yanlışlığı hemen görebiliriz: ticarete olan istek ve hatta heves, her iki tarafın da faydalandığı anlamına gelir. Modern oyun teorisi jargonunda, ticaret bir kazan-kazan durumudur, "sıfır toplamlı" veya "negatif toplamlı" bir oyundan ziyade "pozitif toplamlı"dır.


Bir mübadeleden her iki taraf nasıl yararlanabilir? İki tarafta, iki mal veya hizmete farklı bir değer biçer ve bu farklılıklar bir değiş tokuşa zemin hazırlar. Örneğin cebimde parayla yürüyorum ama gazetem yok; Öte yandan satıcının çok sayıda gazetesi var ama para kazanmak için can atıyor. Ve böylece, birbirimizi bularak bir anlaşma yaparız.


Herhangi bir anlaşmanın şartlarını iki faktör belirler: her bir katılımcının söz konusu mallara ne kadar değer verdiği ve her bir katılımcının pazarlık becerileri. Bir gazete için kaç kuruşun değiş tokuş edileceği veya bir Babe Ruth ile kaç Mickey Mantle beyzbol kartının takas edileceği, gazete piyasasındaki veya beyzbol kartı pazarındaki tüm katılımcılara, her birinin satın alabileceği diğer mallara kıyasla kartlara ne kadar değer verdiğine bağlıdır. "Fiyatlar" (parasal olarak gazetelerin veya Mickey Mantles açısından Babe Ruth kartlarının değişim koşulları) olarak adlandırılan bu değişim koşulları, nihayetinde alıcıların bu malları ne kadar olumlu değerlendirdikleriyle ilgili olarak piyasada kaç gazete veya beyzbol kartı mevcut olduğu ile belirlenir. Kısaca, arzlarının onlara olan taleple etkileşimiyle.


Bir malın arzı göz önüne alındığında, malın alıcıların zihnindeki değerinin bir artışı; mala olan talebi artıracak, ona daha fazla para teklif edilecek ve fiyatı artacaktır. Bunun tersi, değer ve dolayısıyla mala olan talep düştüğünde gerçekleşir. Öte yandan, alıcıların bir mal için değerlendirmesi veya talebi göz önüne alındığında; arz artarsa, her artışta -her beyzbol kartında veya somun ekmekte- değer düşecektir ve bu nedenle, ürünün fiyatı da düşecektir. Malın arzı azalır ise bunun tam tersi olur.


O halde piyasa; basit değil, oldukça karmaşık, etkileşimli bir mübadele örgüsüdür. İlkel toplumlarda mübadele, takas veya doğrudan olan mübadeledir. İki kişi, inekler için atlar veya Babe Ruths için Mickey Mantles gibi iki doğrudan yararlı malın ticaretini yapar. Ancak bir toplum geliştikçe, adım adım karşılıklı yarar süreci, bir veya iki geniş ölçüde yararlı ve değerli bir metanın dolaylı bir mübadele aracı olarak piyasada seçildiği bir durum yaratır. bu para-meta; her zaman olmasa da genellikle altın veya gümüş olur, sadece kendisi için değil, başka bir mal için yapılan yeni değiş tokuşu da kolaylaştırmak için talep edilir. Çelik işçilerine çelik çubuklarla değil, işçilerin istedikleri her şeyi alabilecekleri para ile ödeme yapmak çok daha kolaydır. Parayı kabul etmeye isteklidirler çünkü deneyim ve içgörülerinden toplumdaki diğer herkesin de bu parayı ödeme olarak kabul edeceğini bilirler.


Mübadelelerin neredeyse sonsuz olan modern örgüsü yani piyasa, paranın kullanımıyla mümkün kılınmıştır. Her kişi uzmanlaşmaya veya bir işbölümüne girerek en iyi olduğu şeyi üretir. Üretim, doğal kaynaklarla başlar ve daha sonra çeşitli türlerde makineler ve sermaye malları, ve sonunda mallar tüketiciye satılır. Doğal kaynaklardan tüketim mallarına kadar üretimin her aşamasında, para gönüllü olarak sermaye malları, işgücü hizmetleri ve toprak kaynakları ile değiştirilir. Yolun her adımında, değişim koşulları veya fiyatlar, tedarikçilerin ve talep edenlerin gönüllü etkileşimleri tarafından belirlenir. Bu pazar "özgürdür" çünkü seçimler her adımda özgürce ve gönüllü olarak yapılır.


Serbest piyasa ve serbest fiyat sistemi, dünyanın her yerinden malları tüketicilerin kullanımına sunar. Serbest piyasa aynı zamanda, tüketici kitlesinin gelecekteki isteklerini olabildiğince verimli bir şekilde karşılamak için kaynakları tahsis etmek için sermayeyi riske atan girişimcilere mümkün olan en geniş kapsamı sağlar. Tasarruf ve yatırım daha sonra sermaye mallarını geliştirebilir, işçilerin üretkenliğini ve ücretlerini artırabilir; böylece yaşam standartlarını yükseltebilir. Serbest rekabet piyasası ayrıca, yenilikçinin tüketici isteklerini yeni ve yaratıcı yollarla karşılamada bir adım önde başlamasını sağlayan teknolojik yeniliği ödüllendirir ve teşvik eder.


Sadece yatırımı teşvik etmekle kalmaz, belki daha da önemlisi; fiyat sistemi ve piyasanın kar-zarar teşvikleri, sermaye yatırımını ve üretimi doğru yollara yönlendirir. Bu karmaşık iş, üretim sisteminin hiçbir yerinde ani, öngörülemeyen ve açıklanamayan kıtlıklar ve fazlalıklar olmaması için tüm pazarları birbirine bağlayabilir ve "temizleyebilir".


Ancak mübadeleler mutlaka özgür değildir. Birçoğu baskı altındadır. Bir soyguncu sizi "Paranız veya canınız" gibi bir yol ile tehdit ederse, ona ödemeniz zorunludur, gönüllü değildir ve masrafları size ait olmak üzere soyguncu bundan yararlanır. Yani aslında merkantilist modeli izleyen serbest piyasa değil soygunculuktur: soyguncu, zorla yaptırılan işten fayda sağlar. Sömürü; serbest piyasada değil, zorlayıcının kurbanını sömürdüğü yerde gerçekleşir. Uzun vadede zorlama: üretim, tasarruf ve yatırımın azalmasına, sermaye stokunun azalmasına ve herkes için, hatta belki de zorlayıcıların kendileri için de azalmış üretkenlik ve yaşam standartlarına yol açan negatif toplamlı bir oyundur.


Devlet; her toplumda, yasal olan tek baskı sistemidir. Vergilendirme, zorunlu bir mübadeledir ve üretim üzerindeki vergilendirme yükü ne kadar ağırsa, ekonomik büyümenin aksama ve gerileme olasılığı da o kadar yüksektir. Diğer devlet baskısı biçimleri (örneğin, yeni rakiplerin bir piyasaya girmesini engelleyen fiyat kontrolleri veya kısıtlamalar) piyasa değişimlerini engeller ve sekteye uğratırken, diğerleri (aldatıcı uygulamalara ilişkin yasaklar, sözleşmelerin zorlanması) gönüllü alışverişleri kolaylaştırabilir.


Hükümet baskısının nihai noktası sosyalizmdir. Sosyalist merkezi planlama altında; sosyalist planlama kurulu, toprak veya sermaye malları için bir fiyat sisteminden yoksundur. Robert Heilbroner gibi sosyalistlerin bile şimdi kabul ettiği gibi, sosyalist planlama kurulunun fiyatları veya maliyetleri hesaplamanın ya da üretimin kafes işçiliği gibi birbirine geçmesi ve temizlenmesi için sermaye yatırımı yapmasının bir yolu yoktur. Önemli bir buğday hasadının bir şekilde perakende satış mağazalarına giden yolu bulamadığı Sovyet deneyimi; serbest piyasanın yokluğunda karmaşık, modern bir ekonomiyi işletmenin imkansızlığının öğretici bir örneğidir. Hazne arabalarının buğdaya ulaşması, un fabrikalarının o buğdayı alması ve işlemesi için ve Moskova veya Sverdlovsk'taki nihai tüketiciye ulaşması için gereken çok sayıda aşamada, ne teşvik ne de buğdaya ulaşması için fiyat ve maliyet hesaplaması yapılıyordu. Bunların sonucunda buğdaya yapılan yatırım neredeyse tamamen boşa gitmiştir.


Piyasa sosyalizmi; aslında, terimler açısından bir çelişkidir. Piyasa sosyalizminin modaya uygun tartışması genellikle piyasanın önemli bir yönünü gözden kaçırır. İki mal gerçekten mübadele edildiğinde; gerçekten mübadele edilen, bu mallardaki mülkiyet haklarıdır. Elli kuruşa bir gazete aldığımda, satıcı ve ben mülkiyet haklarını değiştiriyoruz: Ben elli kuruşun mülkiyetini gazete satıcısına veriyorum ve o gazetenin mülkiyetini bana veriyor. Bir ev satın alırken olduğu gibi tam olarak aynı süreç gerçekleşir, ancak gazete durumunda işler çok daha gayri resmidir ve hepimiz tapular, noter tasdikli sözleşmeler, acenteler, avukatlar, ipotek komisyoncuları vb. karmaşık süreçlerinden kaçınırız. Ancak iki alım satım işleminin de ekonomik yapısı aynı kalır.


Bu, serbest piyasanın varlığının ve gelişmesinin anahtarının; özel mülkiyet haklarının ve unvanlarının saygı duyulduğu, savunulduğu ve güvende tutulduğu bir toplum olduğu anlamına gelir. Öte yandan sosyalizmin anahtarı, üretim araçlarının, toprağın ve sermaye mallarının kamu mülkiyetidir. Dolayısıyla bölgede, adına yakışır bir piyasa veya sermaye malı olamaz.


Serbest piyasa toplumuna karşı ortak bir suçlama; "orman yasasını" veya "köpek yiyen köpeği" temellendirmesi, rekabet için insan işbirliğini küçümsemesi ve değerlerin, felsefenin veya boş zaman aktivitelerinin aksine maddi başarıyı yüceltmesidir. Aksine, orman tam olarak yaşamları ve yaşam standartlarını yıkan, bir zorlama, hırsızlık ve asalaklık toplumudur. Üreticilerin ve tedarikçilerin barışçıl pazar rekabeti, herkesin faydalandığı ve herkesin yaşam standardının geliştiği (özgür olmayan bir toplumda ne olacağıyla karşılaştırıldığında) son derece işbirliğine sahip bir süreçtir. Ve özgür toplumların şüphesiz maddi başarısı, diğer toplumlara kıyasla muazzam miktarda boş zaman geçirmemize ve ruh meselelerini takip etmemize izin veren genel zenginlik sağlar. Günlük varoluş sancılarının insanları sadece maddi olarak yoksullaştırmakla kalmayıp ruhlarını da körelttiği yerler, özellikle sosyalizm altındaki, piyasa faaliyeti çok az olan veya hiç olmayan zorlayıcı ülkelerdir.


Yazar - Murray N. Rothbard.

Bu yazı, Mises.org'un yayınladığı "What Is the Free Market?" yazısının bir çevirisidir.
306 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page