top of page

Marksistler İçin Yeni Fırsatlar: İklim Değişikliği ve Coronavirüs

Komünist Manifesto'da (1848) Karl Marx (1818–83) ve Friedrich Engels (1820–95), kapitalizmin işçi sınıfının yoksullaşmasına yol açacağını öngördü. Neden? Marx ve Engels, yatırılan sermaye üzerinden kârı artırmak için girişimcilerin (kapitalistlerin) işçileri sömüreceğini savundu. Örneğin çalışma saatlerini artırarak ücretleri düşürür ve çalışma koşullarını kötüleştirirler. Bu bakış açısından, Marx ve Engels bir kapitalizm yoksullaştırma teorisi ortaya koydular.


İşçi "Sömürü"


Marksistler, işçi ücretlerinin mutlak olarak değil, kesinlikle göreli olarak düşeceğini iddia etmeyeceklerdir: Çoğunluğun ücret gelirleri, kapitalistlerin gelirlerinden daha az artacak ve böylece, zaman içinde birinciyi ikincisine kıyasla daha yoksul hale getirecektir. Özellikle kapitalist bir ekonomide kaçınılmaz ve tekrarlayan kriz zamanlarında, işçiler özellikle sert bir şekilde etkilenecek ve ekonomik ve finansal koşullarının kapitalistlerinkinden daha da geri kalmasına neden olacaktır.


Kapitalist "Emperyalizm"


İşleri daha da kötüleştirmek için Marksistler, kapitalizmin şiddetli sömürgecilik ve emperyalizm getireceğini savunuyorlar. Kapitalistler emeğe uygun olandan daha az ödediğinden, işçiler mevcut tüm ürünleri satın alamazlar. Bu nedenle kâr arayan sermaye, dünyanın diğer bölgelerinde yeni pazarlar açmaya çalışırlar. Uluslararasında çıkanları kimin kontrol ettiği konusundaki çatışmalar, savaşa giden yolu açar. Aslında bu, Vladimir Lenin'in (1870–1924) 1917 tarihli Emperyalizm: Kapitalizmin En Yüksek Aşaması adlı kitabında okuyucularına verdiği mesajdır.


Kapitalizm kötüyse, birçok insana sömürü, sefalet ve hatta savaş getiriyorsa ve tüm bunlar kapitalistlerin yararına oluyorsa, kapitalizmi yenmek ve onun yerine bu dünyadaki insanlara barış, eşitlik ve daha mutlu bir yaşam getirdiği söylenen alternatifler olan sosyalizm-komünizm koymak için her şeyi yapmak doğru ve sonuçsal değil midir? Sağlam ekonomi, Marksist kapitalizm eleştirisinin yanı sıra sosyalizm-komünizme yönelik yüksek coşkunun, düpedüz entelektüel kafa karışıklığıyla eşdeğer olduğunu ortaya koyuyor.


Gerçekte Kapitalizm Nedir: Barışçıl İşbirliği


Birçok insan kapitalizmin gerçekten ne anlama geldiğini bilmiyor. Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyete ait olduğu sosyal ve ekonomik düzendir. "Saf" haliyle, kapitalizm, insanların özel mülkiyetine, serbest piyasalara ve en önemlisi, ülke sınırlarının içinden ve dışından gelen saldırılara karşı insanları ve mülklerini korumakla sınırlı bir devlet biçimine koşulsuz saygı anlamına gelir. "Saf" kapitalizm, kuşkusuz, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde barışçıl ve üretken işbirliğine elverişlidir.


Kitlesel üretimi mümkün kılan kapitalizmdir - en fazla sayıda insanın tüketimi için mal ve hizmet üretimi. Yarattığı üretkenlik kazanımları, insanların ortalama yaşam standardında sürekli bir artış eğilimine neden olur. Üreticiler, kâr ve zarar ilkesine tabidir: ancak ürünleri tüketicilerin tercihlerini karşıladığı takdirde ekonomik olarak ödüllendirilirler. Aksi takdirde, girişimciler zarara uğrayacak ve onları müşterilerinin yararına çıktılarını iyileştirmeye zorlayacaktır.


Saf kapitalizm, yalnızca kitlelerin maddi refahını iyileştirmek için yerleşik bir mekanizmaya sahip değildir. Özellikle harika olan şey, saf kapitalizm altında, insanların ücretlerinin bireysel işçilerin üretkenliğine değil, genel olarak emeğin marjinal üretkenliğine bağlı olmasıdır. Bir firmanın üretken bir yenilik yaptığını varsayalım. Yeni işçi alabilmek için, diğer işverenler tarafından ödenen ücretlere kıyasla daha yüksek ücretler ödemek zorundadır. İkincisi, personelini elinde tutmak için, daha az üretken işçilerin yararına daha yüksek bir ücret teklif etmek zorunda kalacaktır.


Burada aynı zamanda saf kapitalizmin insanlar arasında ulusal ve uluslararası işbölümünü teşvik ettiği de belirtilmelidir. Bu da insanları çatışma yerine barışçıl işbirliği aramaya teşvik eder: herkes işbirliği yapmanın karşılığının olduğunu, bunun ilgili tüm taraflar için karşılıklı olarak faydalı olduğunu fark eder. Başka bir deyişle: saf kapitalizm bir barış reçetesidir. Saf kapitalizmin hüküm sürdüğü bir dünyada, bırakın devlet savaşları bir yana, büyük ölçekli şiddetli çatışmalar için hiçbir neden olmayacaktı.


Müdahalecilik ve Kapitalizm


Neden bu kadar çok insan kapitalizm kavramına karşı küskünlük, hatta nefret besliyor? Bir cevap, muhtemelen etraflarına bakıp bu dünyadaki birçok kötülüğü, örneğin finansal ve ekonomik krizlerin tekrarı gibi gördükleridir; kitlesel işsizlik; küçük ve orta ölçekli firmaların kaderini hiçe sayarak büyük şirketleri daha zengin yapan kurtarma programları; kronik olarak artan yaşam maliyetleri; artan gelir ve servet eşitsizliği; ve artan jeopolitik gerilimler ve çatışmalar.


Ne yazık ki, tüm bu kötülükler kapitalizme atfediliyor. Ancak ölümcül bir sonuç ise, ne ABD'de ne de Avrupa'da, Asya'da, Latin Amerika'da veya Afrika'da saf kapitalizm yoktur. Bulduğumuz şey müdahaleci-kolektivist ve hatta bazen sosyalist ekonomik ve toplumsal sistemlerdir. Özellikle Batı dünyasında, temelde tüm devletler ve onlar üzerinde büyük etki yaratan özel çıkar grupları, son yıllarda kapitalist sistemden geriye kalan çok az şeyi giderek artan bir şekilde değiştirmeyi başardılar.


Devletler, insanların yaşamlarının her alanına müdahale etmiştir. Eğitim (anaokulu, okullar, üniversiteler), sağlık, emeklilik, ulaşım, hukuk ve düzen, para ve kredi ya da çevre olsun, devletler ve hükümetler vergileri daha da yükselterek ve özel mülkiyet kurumunu giderek daha fazla baltalayarak ve hatta yok ederek, mal ve hizmet piyasalarında önemli oyuncular haline gelerek, serbest piyasaları sekteye uğrattılar.


Müdahale Kapitalizmin Sunduğu Zenginlik Yaratılışını Sakatlar


Sağlam ekonomi bize, sosyalist bir yana, müdahaleci-kolektivist sistemlerin herkesin yararına çalışmadığını söylüyor. Tüm bu sistemler, maddi zenginlik yaratma açısından saf kapitalizmden çok daha az verimlidir ve hatta sosyalizm durumunda tamamen başarısız olduklarını kanıtlarlar. Müdahaleci-kolektivist sistemlerle ilgili özel sorun, bilgisiz gözlemciye bunların kapitalizm gibi görünebilmeleri ve bu da müdahalecilik-kolektivizmin tüm kötülüklerinin kapitalizme atfedilmesiyle sonuçlanmasıdır.


Ancak gerçek bundan daha farklı olamazdı. Müdahalecilik-kolektivizm, kapitalist kalıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışır. Bu sistemlerin kaçınılmaz olarak yol açtığı krizler, birçok insanda yarattığı memnuniyetsizlik, kapitalizmin bir sonucu olarak yorumlanmakta ve bunun sonucunda insanlar kapitalizmin sona erdirilmesi, yerine daha iyi, daha adil ve güvenilir bir ekonomik ve toplumsal düzen sistemi getirilmesi çağrısı yapmaktadır. Bununla birlikte, sorunun sağlam ekonomiye ilişkin içgörü eksikliğiyle sınırlı olduğunu varsaymak saflık olur.


Devletlerin Sebep Olduğu Kötülüklerden Kapitalizmi Suçlamak


Siyasi soldaki ideologlar hiçbir şekilde daha az önemli değildir. Batı dünyasında şiddetli bir altüst oluş yoluyla doğrudan sosyalizm-komünizmi kurma şansının son yıllarda oldukça az olduğunu bilen Marksist gelenektekiler stratejilerini uyarladılar: Kapitalizmi itibarsızlaştırarak, tüm kötülükleri, tüm toplumsal sorunları kapitalizme atarak, onu insanlığın düşmanı olarak kurgulayarak, özgür ekonomik ve toplumsal sistemden geriye kalanları kademeli olarak dönüştürmeye çalışıyorlar.


Ancak bu, gerçekte neler olup bittiğinin kasıtlı olarak yanlış yorumlanmasıdır. Gerçekliğe yanlış bir renk vermektir - trajik sonuçlarla. İnsanlar, kapitalizmin kendi kaderlerini belirleyeceği -sürekli propagandası yapılan- mesaja kulak veriyor: zengini fakirin aleyhine daha da zengin kılar; her zamankinden daha büyük mali ve ekonomik türbülansa neden olur; yeterli ve güvenli iş yaratmaz; çevreyi yok eder; vb.. Bütün bunlar, Marx'ın yoksullaştırma teorisine yeni bir yüz kazandırmaktan başka bir şey değildir.


Neo-Marksistler: Devrimi Beklememek


Bu, ekonomik ve toplumsal meseleler üzerinde kontrol arayışında olan ve "yeni bir dünya düzeni" kurmaya çalışan Neo-Marksistlerin işine geliyor. Müdahaleciliğin yayılması kesinlikle bu yönde bir kilometre taşıdır. Çünkü müdahalecilik durdurulmadığı ve tersine çevrilmediği takdirde sosyalizme yol açar. Ve sosyalizmin mantıksal doruk noktası, dünya hakimiyeti için bir mücadeledir, çünkü sosyalizm dünya yüzeyinin sınırlı alanlarında, özellikle de etrafta az çok kapitalist sistemler varsa, var olamaz.


Geleneksel anlamda Marksistler, kapitalizmin dünyayı sosyalizm için olgunlaştırmasını bekleyebilirler. Neo-Marksistler ise tersine, işlerin yoluna girmesini beklemek istemezler; eylem peşindedirler. Kapitalizmin dünyanın acil ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarının üstesinden gelemeyeceğine ve tüm bu kötü durumların temel nedeninin kapitalizm olduğuna dair insanlara korku salmak, Neo-Marksistlerin stratejisini karakterize eder. Bununla birlikte, "iklim değişikliği" ve koronavirüs pandemisi onlar için şanslı tesadüflerdir.


İklim değişikliği


İklim değişikliğini önleme vaadi altında, hükümetler gerçekten radikal piyasa müdahaleleri yürütmeyi amaçlıyor: vergiler koymak ve mal ve hizmet fiyatlarını manipüle etmek, böylece tüketici ve yatırım talebinin boyutunu ve yapısını politik olarak belirlemek. Aslında, kulağa hoş gelen "iklim değişikliği politikası" etiketi altında, aşırı sol politikalar ekonomileri etkin bir şekilde merkezi planlamaya itebilir: kimin neyi, ne zaman ve ne pahasına üreteceğini ve kimin ne zaman ve neyi tüketeceğini egemen seçkinler belirler.


Virüs Paniği


Koronavirüs salgını, saf kapitalizmin tüm düşmanlarına, serbest piyasa sisteminden geriye kalan çok az şeyi yıkmak için daha da büyük bir fırsat sunuyor. İddiaya göre "virüsle savaşmak" için bir önlem olduğu iddia edilen cebri karantinaların yardımıyla, hükümetler şirket sermayesini doğrudan yok edebilir, küresel ticareti boykot edebilir ve kitlesel işsizliğe neden olabilir, böylece çok sayıda insanı umutsuz ve daha müdahaleci-kolektivist ve hatta düpedüz sosyalist politikaları açık hale getirebilir.


Korku, herhangi bir hükümetin gücünün temeli olarak bilinir. Neo-Marksistler ve merkezi küresel kontrolün kurulmasından yana olanlar, bu talihsiz gerçeği, serbest piyasadan ve özgür toplumsal düzenden geriye kalanları ve dahası onların yoksullaştırma teorileri olarak yok etmek için siyasi ajitasyonlarına giderek daha fazla dahil ettiler. Kapitalizm altındaki kitleler - acıklı bir şekilde başarısız oldu. Neo-Marksist saldırının başarılı olup olmayacağı, insanların büyük çoğunluğu için büyük önem taşımaktadır.


Sadece Kapitalizm Gerekli Mal ve Hizmetleri Sunabilir


Saf kapitalizm, tek uygulanabilir ekonomik ve toplumsal örgütlenme biçimidir. Ludwig von Mises (1881–1973), Socialism: An Economic and Sociological Analysis from 1951'de (ilk olarak 1922'de Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus adıyla yayınlandı) şunları kaydetti: "Kapitalizm, sosyalist sistemin tüm eksikliklerinin giderildiği bir sosyal ekonomi biçimidir. Kapitalizm, toplumun herhangi bir ekonomik organizasyondan talep ettiği talepleri yerine getirmeye uygun olan tek makul sosyal ekonomi biçimidir" (s. 220).


Sağlam ekonominin kapitalizm ve sosyalizm hakkındaki öğretilerini göz ardı etmek ve Neo-Marksizm tarafından yayılan fikirlere teslim olmak, nihayetinde bu dünyadaki milyarlarca insanın maddi refahının dayandığı temellerin yıkılmasına yol açacaktır. Büyük sefalet, hatta açlık ve şiddetli çatışmalarla sonuçlanacaktı. Bu nedenle, müdahaleci-kolektivist ve sosyalist-Marksist ideolojinin hatalarını ve kafa karışıklıklarını cesurca ortaya çıkarmanın ve saf kapitalizmi yeniden kurmak için cesurca çağrıda bulunmanın tam zamanıdır.


Çevirmen - xxx

Bu yazı mises.org sitesinin ''New Opportunities for Marxists: Climate Change and Coronavirus'' adlı yazının çevirisidir.


300 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

תגובות


Yazı: Blog2 Post
bottom of page