top of page

Jean-Baptiste Colbert ve Louis XIV

Jean Baptiste Colbert (1619-1683) ne bir bilim adamıydı ne de bir teorisyendi ancak hangi fikirleri beğendiğini kesin bir inançla biliyordu ve bunlar Fransa'da ve Avrupa'nın geri kalanında nesiller boyunca havayı dolduran merkantilist kavramlardı. Güneş Kral'ın ekonomik çarı olarak işlev görürken, Colbert'in başarısı bu merkantilist fikirlerin özetini büyük ölçekte yürürlüğe koymaktı. Colbert, fikirlerinin iyi, adil ve doğru olduğuna kanaat etmişti ve herhangi bir muhalifin tamamen yanlış olduğuna, ya cahil ya da kişisel çıkarlar ve özel savunmalarla önyargılı olduğuna hararetle inanıyordu.


Rekabeti veya serbest ticareti tercih eden iş adamları gibi muhalifleri dar, kısa görüşlü ve bencildi; sadece o, Jean-Baptiste Colbert, ülkenin ve ulus devletin uzun vadeli çıkarlarına sahipti. Tüccarları sadece küçük özel çıkarları olan küçük adamlar olduğunu defalarca beyan etti.

Örneğin, tüccarlar birbiriyle rekabet etme özgürlüğünü tercih ederken, Colbert tüm ürünlerin tek tip ve yapıda olmasını kamu ve devlet yararı olarak görmekteydi. Colbert burada elbette devletin- kralın ve bürokrasisinin- ve tüm özel çıkarları gerçekte tehlikede olan kartellerin ortak çıkarlarından söz ediyordu.


Colbert'in merkantilist fikirleri tanıdıktı: külçenin devletin kasasına akabilmesi için ülkede kalmasını teşvik etmek ve tutmak; külçe ihracatını yasaklamak; zorunlu yüksek kalite standartları ile kartelize etmek; ihracatın sübvanse edilmesi ve Fransa kendi kendine yeterli hale gelene kadar ithalatın kısıtlanması.


Colbert'in vergilendirme hakkındaki fikirleri, daha açık ve çok daha samimi bir şekilde ifade edilmeleri dışında, hemen hemen her yerdeki maliye bakanlarının fikirleri gibiydi: Vergilendirme sanatı, kazı bağırtmadan, ondan mümkün olduğu kadar tüy almaktır. Devlete karşı doğası gereği çatışan halkın çıkarlarının daha dramatik bir özeti yok. Devlet ve bürokrasisi açısından, insanlar mümkün olduğunca verimli bir şekilde tüy alınması gereken dev bir kazdan başka bir şey değildir.

Dahası, kralın ve devletin kasasının şişmesinin, merkantilistlerin aptalca "bullionist" doktrinlerinin basit bir nedeni olduğu, Colbert'in Krala yaptığı bu açık ifadede görülebilir: ‘’Maliyenin evrensel kuralı, krallığa para çekmek, vergilerini ödemek için tüm vilayetlere yaymak, her zaman takip etmek ve her türlü yapılması gereken şeyi Majestelerinin otoritesini kullanarak yapmak olmalıdır.’’


Diğer merkantilistler gibi Colbert de ticaretle ilgili "Montaigne yanılgısını (Bir kişinin kârı diğerinin zararıdır, hiç kimse kâr etmez ancak başkalarının kaybından yararlanır)''samimi bir şekilde benimsedi. Ticaret savaş ve çatışmaydı. Dünyadaki toplam ticaret miktarı, toplam gemi sayısı, toplam üretim sabitlendi. Bir ülke, başka bir ulusu bu sabit tutardan mahrum bırakarak ticaretini, nakliyesini veya üretimini geliştirebilir. Bir ülkenin kazancı diğerinin kaybı olmalıdır. Colbert iddiasına göre, Fransız ticaretinin, diğer uluslara verilen sefalet pahasına büyüdüğü gerçeğini yüceltti. Colbert'in 1669'da Kral 14. Louis'e yazdığı gibi, "Bu devlet sadece kendi içinde değil, aynı zamanda tüm komşu devletlere verdiği kıtlıkla gelişiyor."


Aslında ticaret ve zapt etme birbirine yakın değil, taban tabana zıt kavramlardır. Ticaretin aynı ülkenin veya farklı ülkelerin vatandaşları arasında olmasına bakılmaksızın, her bir alışverişin her bir tarafı fayda sağlar. Siyasi sınırların ticaret ve pazarlardan elde edilen ekonomik kazançla hiçbir ilgisi yoktur. Buna karşılık, bir kişinin kazancı sadece bir başkasının kazancına katkıda bulunarak elde edilir; tıpkı her iki "ulus" (yani, belirli ülkelerde veya başka bir coğrafi bölgede yaşayan insanlar) aralarındaki ticaretten karşılıklı olarak yararlanması gibi. Ancak Colbert'in teorileri, tüm yabancılara, özellikle İngiltere ve Hollanda gibi zengin uluslara karşı derin bir düşmanlıkla takıntılıydı.


Diğer merkantilistler gibi, Colbert de başkalarının tembelliğinden hoşlanmadı ve onları ulus ve devlet için çalışmaya zorlamaya çalıştı. Tüm aylaklar ülke dışına sürülmeli ya da kürek mahkumu olarak zorunlu çalıştırılmalıdır. İnsanların daha fazla çalışması için tatiller azaltılmalıdır.

Colbert, ulusunun entelektüel ve sanatsal yaşamını devlet kontrolüne bağlamaya özel önem göstermesi açısından merkantilistler arasında sıra dışıydı. Amaç, sanatın ve zeki kimselerin kralı ve eserlerini yüceltmeye hizmet ettiğinden emin olmaktı. Kral için saraylara ve şatolara muazzam miktarda para döküldü, bunların en muazzamı Versaydaki büyük, izole sarayda yaklaşık 40 milyon livre idi.


Colbert dönemi boyunca, kraliyet binalarına yaklaşık 80 milyon livre harcandı. Ayrıca Colbert, sanatkarları ve aydınları akademilere seferber etti ve onları hibeler ve hükümet projeleriyle destekledi. Kısa bir süre önce sözü geçmeyen yarı özel bir grup tarafından oluşturulan Fransız Akademisi, Colbert tarafından kamulaştırıldı ve Fransız lisanından sorumlu tutuldu. Mazarin tarafından kurulan Resim ve Heykel Akademisi, yasal olarak sanat eğitimi veren tekeldi. Sanatçıların çalışmaları uygun ve kurallı olacak ve her zaman krala hizmet etmesi için getirilen katı düzenlemeler Colbert tarafından desteklendi. Colbert, kraliyet binaları üzerinde çalışmak ve uygun mimari ilkeleri aşılamak için bir mimarlık akademisi kurdu.


Ne müzik ne de tiyatro Colbert'in her şeyi kapsayan idaresinde güvende değildi. Colbert, İtalyan opera formunu Fransız balesine tercih etti ve bu yüzden ikincisini, İtalyan ithalatının getirisine mahkum etti. 1659'da Abbé Perrin ilk Fransız operasını sahneledi ve böylece Colbert on yıl boyunca müzik performanslarını sergilemek için tüm hakları başrahibin tekeline verdi. Ancak Perrin kötü bir yöneticiydi ve iflas etti. Perrin borçlular hapishanesindeyken tekel hakkını İtalyan müzisyen ve besteci Jean Batiste Lully'e sattı. Lully'e Kraliyet Müzik Akademisi'ni kurma hakkı verildi ve ikiden fazla enstrümanla müzik performansı için Lully'nin izni gerekliydi.


Benzer bir şekilde, Colbert bir tiyatro tekeli yarattı. 1673'te mevcut iki tiyatroyu birleşmeye zorladı: daha sonra üçüncü bir topluluk onlara katılmaya zorlandığında, böylece 1680'de Comedie Française kuruldu. Comédie Française'e Paris'teki tüm etkileyici performansların tekeli sunuldu, sıkı devlet düzenleme ve kontrolüne tabi tutuldu ve devlet fonları tarafından desteklendi.


Düzenleme ve tekel ile teşvik ve sübvansiyon geldi. Emekli maaşları, bağışlar, kralın uşakları olarak toplantılara gelmemeler, krala sanatçı olarak kazançlı atamalar, vergilerden veya alacaklıların gazabından muafiyetler, hepsi sanata döküldü. Benzer şekilde tiyatrocular, yazarlar, bilim adamları, tarihçiler, filozoflar, matematikçiler ve deneme yazarları için. Herhangi bir çağdaş Beşeri Bilimler veya Ulusal Bilim Vakfı için ulusal vakıf kurmak utandıran bir sübvansiyon oldu. Karşı konulamaz duygu Fransız aydınlarının her türlü ulaşabileceği bağımsızlık ruhunu içtenlikle devirdi. Bütün bir ulusun düşünceleri, devletin hizmetine yozlaştırıldı.


''Colbert'in vergilendirme hakkındaki fikirleri, daha açık ve çok daha samimi bir şekilde ifade edilmeleri dışında, hemen hemen her yerdeki maliye bakanlarının fikirleri gibiydi.''


O halde, bireylerin ve tüccarların çıkarlarını sadece küçük ve dar olarak aşağılayan, her zaman "ulusal" ve hatta "kamusal" çıkarları için konuşmaya ve hareket etmeye cüret eden bu büyük bürokrat nasıl bir adamdı?


Jean-Baptiste Colbert, Reims'te tüccar bir ailede doğdu. Babası Nicolas, Paris'te küçük bir devlet dairesi satın aldı; daha nüfuzlu amcası Odart Colbert başarılı bir tüccar-bankacıydı. Jean-Baptiste eğitimsiz bir gençti ama amcası Kardinal Mazarin için bir bankacı tanıyordu. Daha da önemlisi, Odart'ın oğullarından biri, önemli bir bürokrat olan Michel Le Tellier'in kız kardeşiyle evlendi. Odart Amca, genç Colbert için askeri işlerden sorumlu bakanlık görevine yeni atanan Le Tellier sayesinde bir iş buldu. Jean-Baptiste'in üst düzey Fransız bürokrasisindeki ömür boyu süren hizmeti başlamıştı. Colbert, bu pozisyonda yedi yıl geçirdikten sonra Marie Charon ile evlendi ve zengin bir maliye görevlisi olan babasına önemli bir vergi muafiyeti sağladı.


Colbert çok geçmeden bir devlet danışmanı oldu ve ardından Kardinal Mazarin'in en iyi yardımcılarından biri oldu. Mazarin'in ölümünden kısa bir süre sonra Colbert, 14.Louis'in asıl ekonomik çarı haline geldi ve bu statüyü ölümüne kadar korudu.


Soğuk, esprisiz, sert ve amansız, çağdaş Jean-Baptiste Colbert tarafından çağrıldığı gibi mermerden bir adam, ancak kraliyet koruyucusuna sınırsız dalkavukluk ve küçük düşürücü kişisel hizmette bulunma zekasına sahipti. Böylece Colbert, askeri bir zafer sayesinde 14.Louis'e şöyle yazdı: "Majesteleri, sessizce şaşkınlık içinde kalmalıyız ve Majesteleri gibi bir kralın saltanatında doğmamıza neden olduğu için Tanrı'ya her gün şükretmeliyiz."


Ve Güneş Krala yapılan hiçbir hizmet çok alçaltıcı değildi. Colbert kralın kayıp kuğularını aradı, 14.Louis'e en sevdiği portakalları verdi, kralın gayri meşru çocuklarının doğumunu ayarladı ve kral adına metresleri için mücevherler satın aldı. Colbert'in kişisel felsefesi, sevgili oğlu Seignelay'e dünyada nasıl öne geçileceği konusundaki tavsiyesinde en iyi şekilde özetlemiştir. Oğluna kendini ayarlaması gereken başlıca amacın; kral için münasip hale gelmek olduğunu, hayatı boyunca majesteleri için neyin uygun olabileceğini iyi bilmek amacıyla büyük bir gayretle çalışmasını gerektiğini söyledi.


Colbert, kralın hizmetindeki hayatında sıkı çalışma ve alçakgönüllülük sayesinde iyi bir şekilde ödüllendirildi. Görünüşe göre, sadece bireysel tüccarların ve vatandaşların çıkarları dar ve "küçüktü". Colbert, kendi yuvasının kârlı tüylerini "kamu yararı", ulusal zafer ve devlet ile özdeşleştirmekte pek zorluk çekmedi. Daima memnun olan kraldan bir dizi görev, bağış ve emekli maaşı kasasına hibe edildi. Ayrıca, Colbert kraldan özel ikramiyeler veya "ek ödemeler" aldı; Böylece sırayla, Şubat 1679'da Colbert, 400.000 livreden az olmayan bir ikramiye aldı. Colbert'in kasasına giren toplam miktar, topraklar ve sübvansiyonlar için rüşvet ve minnettar lobicilerden ve ekonomik çıkarlardan muafiyetler de dahil olmak üzere çok büyüktü. Sonuç olarak, en az 10 milyon livre biriktirdi, şüphesiz kayda değer, ancak başbakan olan Kardinal Mazarin gibi devasa değil.


Colbert ayrıca büyük ailesiyle son derece iyi bir iş çıkardı. Colbert'in erkek kardeşleri, kuzenleri, oğulları ve kızlarının iltiması oldu ve önde gelen manastırların piskoposları, büyükelçileri, askeri komutanları, yöneticileri ve başrahipleri oldular. Colbert ailesi, Fransa'nın egemenliği ve "kamu yararı" adına "iyi" yaparak kesinlikle başarılı oldu.


Colbert'in 1683'teki ölümünden sonra, XIV.Louis yönetimindeki ardılları Colbertizm politikasını geliştirdi ve güçlendirdi. Koruyucu tarifeler büyük ölçüde artırıldı, çeşitli malların ithalatı belirli limanlarla sınırlandırıldı, kalite düzenlemeleri güçlendirildi, endüstriyel ve mesleki statükonun korunması için yenilikler engellendi. Colbertizm, Fransız politik ekonomisinde donduruldu.


Çevirmen - Burak Kaplan

Bu yazı mises.org sitesinin ''Jean-Baptiste Colbert and Louis XIV'' adlı yazının çevirisidir.


261 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page