top of page

Hoppe ile Kapanmalar Üzerine

01/04/2021 - Hans Hermann Hoppe


Thomas Jacob: Profesör Hoppe, devletin ve siyasi merkezileşmenin eleştireni olarak biliniyorsunuz. Koronavirüs, merkezi devletlerin ve merkezi hükümet düzenlemelerinin gerekli olduğunu kanıtlamıyor mu?


Hans-Hermann Hoppe: Tam aksine.

Tabii ki, AB veya Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi çeşitli merkezi devletler ve uluslararası kuruluşlar, covid-19 pandemisini kendi çıkarları için kullanmaya, yani kendi konuları üzerindeki güçlerini genişletmeye çalıştılar. Başlangıçta belirsiz ve ardından sistematik olarak dramatize edilmiş bir küresel salgın tehlikesi karşısında diğer insanlara emir vererek ne kadar ileri gidebileceklerini denediler. Bunun, genel bir ev hapsine kadar varan ölçüde başarılı olması korkutucu.

Ancak mevcut olayların seyri bir şey gösterdiyse, merkezi otoritelerin ve kararların ne kadar gerekli veya verimli olduğu değil, tersine merkezi olmayan kararların ve karar vericilerin ne kadar kritik öneme sahip olduğudur.


Bir salgından kaynaklanan tehlike hiçbir zaman her yerde, herkes için aynı anda aynı değildir. Fransa'daki durum Almanya veya Kongo'dakinden farklıdır ve Çin'deki koşullar Japonya'dakiyle aynı değildir. Ve çeşitli ülkelerde tehdit düzeyi, nüfusun demografik ve kültürel bileşimine bağlı olarak bölgeden bölgeye, bir şehirden diğerine, kentsel ve kırsal alanlar arasında farklılık gösterir. Ayrıca, bu tehdit düzeyi karşısında nelerin yapılması ve nelerin yapılmaması gerektiğine ilişkin, tamamı eşit derecede “sertifikalı bilimsel uzmanlar” tarafından ortaya konan, birbirinden oldukça farklı değerlendirmeler ve öneriler bulunmaktadır. Bu nedenle, tehlikeyi önlemek için ülke çapında (en uç durumlarda, dünya çapında) herhangi bir merkezi önlem - "her yere uyan tek bir model" en baştan saçma ve uygunsuzdur.


Bu durum göz önüne alındığında, merkezi hükümetlerin temsilcilerine ek olarak, her yerde çeşitli il ve yerel liderlerin hızla ve giderek artan bir şekilde tehlike önleme işine dahil olmaları doğaldı. Salgın onlara kendilerini merkezi devletten ve onun temsilcilerinden ayırmak ve kendi güç alanlarını genişletmek için mükemmel bir fırsat sundu. Her zaman kamuoyunu göz önünde bulundurarak, daha doğrusu yayınlanmış görüşleri göz önünde bulundurarak ve çoğu zaman merkezi diktatörlük makamına, popüler bir bölgesel diktatör olarak eninde sonunda hak kazanma umuduyla, kendi bölgelerine yönelik merkezi hükümetlerinin önlemlerini görmezden geldiler, şiddetlendirdiler, hafiflettiler, ertelediler veya başka bir şekilde değiştirdiler.


Bu tür ademi merkeziyetçi karar vermenin getirdiği tehlike kontrolünde bazı iyileştirmelere ve farklı şekilde muamele gören çeşitli bölgelerin sistematik olarak hatalardan öğrenmeyi desteklemesine rağmen, devletler ve eyalet karar vericileri ile ilgili genel deneyim salgın hastalıklarla mücadele konusunda şok edicidir. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi, devlet, özellikle halk sağlığı ve hastalıkların önlenmesi alanında, muhteşem bir şekilde başarısız oluyor. Aslında, güncel olayların giderek daha net ortaya koyduğu gibi, devlet, iyileştirdiğinden veya ölümden koruduğundan daha fazla insanı koruyucu önlemlerle öldürür veya hasta eder.


TJ: Politikacılar aptal mı?


Hoppe: Elbette, politikacılar bir bütün olarak parlak zihinlere sahip değiller. Ve hepsini politikacı olarak birleştiren “iyilik”, yani diğer insanlara (hatta tüm insanlığa) kendi eylemleriyle daha fazla mutluluk ve refah için yardım etme ve yardım edebilme iddiası, en başından beri şüpheli olarak kabul edilmelidir. Ancak genel olarak siyasetin ve özellikle bulaşıcı hastalıklarla mücadeledeki başarısızlığının gerçek nedeni daha derinlerde ve yapısal niteliktedir.


Daha derindeki yapısal neden, ister merkezi ister bölgesel olsun, politika yapıcıların karar verirken artık kendilerinden bir şey koymamalarıdır. Yani olası yanlış kararlar ve olası kayıp ve maliyet risklerinden büyük ölçüde kurtulmuşlardır. Eylemlerinin sonuçları ve yan etkileri hakkında uzun uzun düşünmek zorunda değiller, bunun yerine fermanlarının sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmadıkları için “spontan” kararlar alabilirler. Genel olarak, eylemlerinin maliyetini diğer insanlara yükleyebilirler. Aptallık ve iyi niyetin (özellikle birleştiğinde) bir tehlike haline gelmesinin ve daha sonra sistematik olarak sorumsuzluğu, keyfiliği ve megalomaniyi teşvik etmesinin daha derin nedeni budur.


Örnek olarak koronavirüsü ele alalım: Bulaşıcı bir hastalık karşısında, eğer varsa, sokağa çıkma ve temas yasağı, ev hapsi, şirket kapatma, çalışma ve üretim yasakları gibi “cesur” yöntemlere neden başvurulmasın? Sonuç olarak kişi herhangi bir doğrudan gelir kaybına uğramaz mı? Bunun nedeni, tüm siyasi karar alıcılar ve sözde devlet memurlarında olduğu gibi, kişinin kendi geliri üretken kazançlı istihdamdan değil, vergilerden, yani zorunlu harçlar yoluyla finanse edilir ve bu nedenle kısa ve orta vadede güvence altına alınır. Ve eğer kişi kişisel olarak suçlanamıyor, sorumlu tutulamıyor ve zararlardan sorumlu tutulamıyorsa, kendi eylemlerinin dolaylı ve uzun vadeli yan etkileri ve sonuçları hakkında neden bu kadar endişelensin ki? Bir kişinin kendi “cesur” eylemlerini haklı çıkarmak için, karantinanın sonuçlarını, yani gerçekleri görmezden gelirken, ilgili toplam nüfusa kıyasla ciddi hastalıklardan ve hatta ölümden kurtulduğu varsayılan küçük ama yaratıcı bir şekilde tahmin edilen insan sayısına işaret edilebilir. Bu önlemler sonucunda çok daha fazla sayıda insanın ekonomik sıkıntıya düşeceği ve bunun sonucunda dolaylı olarak ve belki de sonunda hastalanacak veya ölecektir.


Aslında, ilk başta, siyasi karar alıcılar, ne kadar iyi niyetli olursa olsun, “kurtarma operasyonlarının” bile ücretsiz olmadığını hiç bilmiyormuş (veya bilmek istemiyormuş) gibi görünüyordu. Kurtarma operasyonları olmaları nedeniyle daha çok “alternatifi olmayan” olarak sunuldular. Yan etkiler daha belirgin hale geldiğinde ve artık inkar edilemez hale geldiğinde, kararlarının “sağlık” ve “ekonomi” arasında bir değiş tokuşla ilgili olduğunu ve kendileri iyi niyetli oldukları için insan yaşamının her zaman tüm ekonomik hususlar üzerinde mutlak öncelik olduğunu iddia ettiler. “Olan güçlerin” kendilerinin aciz olduklarını ya da ulaşmak istemediklerini gösteren temel bir anlayış vardır. Ve bu, böyle bir ikiliğin hiç olmadığıdır. Aksine, gelişen bir ekonomi, insanları korumanın ve özellikle sağlıklarını korumanın temelidir. Bu nedenle, karantinadan en şiddetli şekilde etkilenenler (en azından sağlıkları açısından değil) yalnızca daha yoksul bölgeler, nüfus kesimleri ve insanlardır. Bu temel anlayış, tüm siyasi karar vericilerin en büyük acil durumda cesur kurtarıcı olma tutumuyla ancak zorlukla uzlaştırılabilirdi.


Ve nihayet, devletin iletişim, üretim ve satış, şirket kapanışları, kamulaştırmalar, iflaslar, işsizlik, kısa süreli çalışmaya dair dayattığı yasakların sonucu olarak toplumsal yoksulluğun fiili boyutu göz önüne alındığında artık "hayatları kurtarma" argümanı bile geçerliliğini yitirmişti ve politikacıların her şeye gücü yeten kurtarıcı gibi davranmaları kulağa giderek boş ve hatta ikiyüzlü geliyordu. Aldıkları tedbirler sonucunda uğradıkları zararların elbette en iyi şekilde tazmin edileceğini ileri sürmüşlerdi. Bu bir anlamda onları iki defa kurtarıcı yapacaktır: Zor durumdaki bir kurtarıcının kurtarıcısı. Ve bu başarı, para arzını büyük ölçüde artırarak başarıldı. Kayıp mahsup veya tazminat basitçe sıfırdan neredeyse sıfır masrafla üretilen yeni devlet kağıt paraları yaratılarak gerçekleşti. Bu prosedür, siyasi karar alıcılara hiçbir şeye mal olmaz ve onlara, her zaman memnuniyetle karşılanan, artan bir miktarda para verir; bu, tahsisi, onların kurtarıcı hayırseverler olarak derhal hava atmalarını sağlar. Bu arada, bu para arzı artışının maliyeti, yani bir para biriminin satın alma gücündeki sonuçta ortaya çıkan kayıp ve gelecekteki artan bir borç servisi örtbas edilir ve diğer insanlara empoze edilir veya kamulaştırılır. Bütün hile, daha sonra ateşe verdiği evi söndürmede itfaiyeci olarak hareket eden ve bu süreçte ünlü bir kahraman haline gelen kundakçının kötü şöhretli örneğini andırıyor. Tek fark, devletin para miktarını artırarak, ateşe verdiği evi söndürme maliyetlerini de kamulaştırmasıdır.


Ama -ve bu muhtemelen tüm korona dönemiyle ilgili en korkutucu şey- devlet bu yüzsüzlüğün yanından kolayca sıyrılıyor. Elbette karantinaya karşı şurada burada bir direniş var ve ne kadar uzun sürdüyse, buna karşı direnç de arttı. Ancak yine de politika yapıcıların çoğu kundakçılardan ziyade kahraman kurtarıcılar olarak görülüyor. Ve devlet, onun temsilcileri, sistematik olarak abartılan bulaşma tehlikesi fikrini, en azından barış zamanında, şimdiye kadar bilinmeyen bir ölçüde kendi yetkilerini genişletmek için kullandılar. Bu, tüm mülkiyet haklarının ve özgürlüklerinin askıya alınmasını ve kişisel hareket özgürlüğünün özel hanelerin içine kadar neredeyse tamamen kısıtlanmasını içerir - ve tüm bunlar enfeksiyon kontrolü ve halk sağlığı adına yapıldı.

Kanımca, bu gelişmede ifade edilen siyasete boyun eğme derecesi son derece rahatsız edicidir.


TJ: Bir özel hukuk toplumunda hükümet düzenlemeleri olmadan bir pandemi sorunu nasıl çözülür?


Hoppe: Bir özel hukuk toplumunda, tüm arazi, her santimetre kare özel mülkiyete aittir. Tüm apartmanlar, evler, yerleşim yerleri, yollar, su yolları, limanlar ve havaalanları, fabrikalar, ofisler, okullar, hastaneler vb. özel bir sahibi vardır. Bu sahip, her birinin kendi kuralları, organizasyon yapısı ve dahili karar alma kuralları ve prosedürleri olan bir birey, bir grup birey veya özel bir dernektir.


Dolayısıyla bu, her türlü siyasi merkeziyetçiliğin aksine, maksimum düzeyde merkezi olmayan karar alma ve aynı zamanda maksimum sorumluluk ve sorumlu eylem sağlar. Her karar, belirli bir kişi veya derneğin (ve yalnızca onların) özel mülkiyetine ilişkin kararıdır. Ve her karar verici kendi malı ve mülkü ile verdiği kararlardan veya yanlış kararlardan dolayı sorumludur ve sonucunda ortaya çıkan masrafları karşılar.


Bir pandemi ile başa çıkma konusundaki spesifik sorun için bu, aciliyeti şu anda koronavirüs tarafından gizlenen göçmenlik sorununa çok benzer şekilde, bir pandemi karşısında soru basitçe şudur: "Kimin içeri girmesine karar verip ve kimi uzak tutacağım?" veya “Kimi ziyaret edeceğim ve kimden uzak duracağım?” Daha spesifik olarak: her özel mülk sahibi veya mülk sahipleri derneği, mülkleriyle ilgili bulaşıcı bir hastalığa ilişkin kendi risk değerlendirmelerine dayanarak, mülklerine kimlerin, ne zaman ve hangi koşullar altında girmesine izin vereceklerine ve kimlerin girmesine izin veremeyeceklerine karar vermelidir. Ve özellikle ticari olarak kullanılan mülkler söz konusu olduğunda, bu karar, riski azaltıyor veya en aza indiriyormuş gibi göstererek ziyaretçi veya müşteri erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan kendi önleyici tedbirlerini içerebilir ve içerecektir. Tersine, ziyaretçiler veya müşteriler de çeşitli potansiyel ev sahiplerine engelsiz erişim sağlamak için kendi taraflarına ihtiyati tedbirler alabilir. Bu çoklu bireysel kararların sonucu, karmaşık bir erişim ve ziyaret kuralları ağıdır.


Kişilerin tüm karşılaşmaları veya toplantıları gönüllü ve kasıtlı olarak gerçekleşir. Her durumda ortaya çıkarlar, çünkü hem ev sahibi hem de ziyaretçi, karşılaşmalarının yararının, bundan kaynaklanan olası bulaşma riskinden daha büyük olduğunu düşünür. Bu nedenle, karşılaşmalarının bir sonucu olarak gerçekten bir bulaşma meydana gelirse, ne ev sahibi ne de ziyaretçi herhangi bir karşılıklı sorumluluk iddiasında bulunmaz. Bu risk (olası hastane masrafları vb. dahil) her bir tarafça tek başına karşılanmalıdır. Bu durumda, mesuliyet davaları ancak örneğin ev sahibi ziyaretçilerini kendi önleyici tedbirleri konusunda kasten aldatırsa veya ziyaretçi ev sahibinin giriş koşullarını kasten ve kasıtlı olarak ihlal ederse mümkündür.


Ancak herhangi bir aldatma olmadan bile, ev sahiplerinin ve ziyaretçilerin kararları asla bedelsiz değildir. Her önleyici veya ihtiyati tedbir, ister ek kar beklentisi veya azalan zarar beklentisiyle, isterse potansiyel ziyaretçiler tarafından artan kabul veya azaltılmış reddedilme yoluyla olsun, görünür bir gerekçesi olması gereken ek bir maliyet içerir. Ve bilhassa her özel karar verici, bu konuda verilebilecek yanlış kararların maliyetine de katlanmak zorundadır, yani eğer beklentiler karşılanmayıp hatta tam tersine dönüşüyorsa, eğer savunma ve ihtiyati tedbirler sadece etkisiz olmakla kalmayıp bir de ters etki yapıyorsa, ve hatta ister ev sahibi ister misafir olsun, enfeksiyon riskini azaltmak yerine genel olarak arttırıyorsa vs.


Bunlar, özel bir karar vericinin sorumluluğunda olan ve bir salgınla karşı karşıya kaldığında hâlâ onun sorumluluğunda olabilecek önemli maliyetlerdir. Ekonomik varlığı ve en yakın sosyal çevresi tehlikede olabilir. Bunu göz önünde bulundurarak, kararını etraflıca değerlendirecek ve sahip olduğu veya sürdürdüğü mülkiyet ve dostluk ilişkileri ne kadar fazlaysa o kadar çok düşünecektir. Daha fazla ekonomik veya sosyal maliyetten kaçınmak için kendi hatalarından ders çıkarmak ve önceki kararlarını düzeltmek için çoğu zaman neredeyse “zorla” hazırlanmalıdır.


Buna göre, diğer tüm problemler veya riskler (gerçek veya algılanan) gibi bulaşıcı hastalıklar ve salgın hastalıklar için de geçerlidir. Bir salgınla ilişkili hasarı en aza indirmenin en iyi (en uygun maliyetli ve verimli) yolu, karar verme sürecini özel mülk sahipleri veya mülk sahipleri birlikleri düzeyine indirgemektir. Bunun nedeni, yukarıda bahsedildiği gibi, bir salgının yarattığı tehlikenin farklı yerlerde ve farklı zamanlarda değişmesi ve öyle algılanmasıdır. Ve genel olarak, bulaşıcı bir hastalık riskini değerlendirmek için tek, kesin ve net bir bilimsel cevap yoktur. Tersine, bu soru ampirik bir sorudur ve bu tür soruların yanıtları, ilke olarak, her zaman yalnızca varsayımsal ve geçici yanıtlardır ve bunlar pekala farklılık gösterebilir ve bir bilim adamından diğerine önemli ölçüde değişebilir. Bu aynı zamanda bir bilimsel disiplinin temsilcileri (örneğin virologlar) için başka bir disiplinin temsilcileri (örneğin ekonomistler) için de aynıdır.


Bunun ışığında, uygun savunma tedbirlerine ilişkin kararların, ilgili yerel koşullara aşina olan yerel karar vericiler tarafından alınması gerektiği neredeyse aşikar görünmektedir. Ve bu yerel karar vericilerin özel mülk sahipleri veya mülk sahipleri birlikleri olması gerektiği de aynı derecede açıktır. Çünkü kararlarından ve kararlarının dayandığı uzmanların seçiminden sadece onlar sorumludur. Ve ancak bu nedenle, soruna adım adım bu şekilde bir çözüme yaklaşmak için kendi hatalarından veya başkalarının hatalarından ders alma ve kendilerinin veya başkalarının başarılarını yeniden üretme veya taklit etme seçeneğine sahiptirler. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var ki, özel karar alıcıların soruna bir çözüm bulmak için yarıştığı bu ortamda, her halükarda ülkede toplanan politikacı çetelerinin sayısından çok daha fazla sayıda kişi ya da insan grupları her zaman vardır. Özel karar alıcılar, parlamentolar ve hükümetlere göre, ilgili akla gelebilecek her bakımdan üstündür: deneyim zenginliği, zeka, girişimci başarı veya mesleki ve bilimsel nitelikler, performans ve yargı açısından.

Bulaşıcı hastalıklar sorununa hızlı ve acısız bir çözümün tüm insanların, politikacılar ve onların entelektüel sarayları tarafından, yani mülkiyetin kullanımı ve hareket özgürlüğü ile ilgili kararlar veren kişiler tarafından gerçekleştirileceğini beklemek yerine, kararlarından dolayı başkalarına karşı herhangi bir sorumluluk üstlenmeyen veya bunlara tabi olmayan kişiler tarafından, yerel koşullar hakkında herhangi bir bilgisi olmayan, kendileri tarafından tamamen bilinmeyen çok sayıda kişi ve ayrıca, özellikle parlak olmayan kişilerden beklemek, kelimenin tam anlamıyla mucizelere inanmamız gerektiği anlamına gelir.


TJ: Bir özel hukuk toplumunda, koronavirüsün mevcut siyasi yönetimine kıyasla neyin farklı olacağına dair bir örnek verebilir misiniz? Ve nasıl?


Hoppe: Kısacası: korona bir pandemi olmazdı.

Bu, virüsün olmadığı veya bulaşıcı veya tehlikeli olmadığı anlamına gelmez. Bu, daha ziyade, koronavirüsten kaynaklanan enfeksiyon tehlikesinin o kadar düşük olduğu ve çoğu insan tarafından (özellikle zeki olanlar!) bu şekilde algılanmayacağı ve dolayısıyla davranışlarında önemli herhangi bir değişikliği tetiklemeyeceği anlamına gelir. Enfeksiyon veya ölümlerde fark edilir bir artışın kaydedildiği her yerde (örneğin, yaşlıların evlerinde, hastanelerde vb.), bu artış sürekli olarak normal, mevsimsel veya bölgesel olarak dalgalanan veya değişen bir fenomen olarak algılanırdı. Örneğin: insanların olağan ihtiyati tedbirlerle tepki gösterdiği ciddi bir grip salgını. Başka bir deyişle, sağlıkla ilgili tüm olaylar ve gelişmeler normal sınırlar içinde olurdu. Her yerde aşırı kalabalık hastaneler veya yoğun bakım üniteleri ve görülebildiği kadarıyla ağır hasta veya ölü insanlarla, yaşam tarzımızda köklü bir değişikliğe neden olacak ölçüde olağanüstü hal olmayacaktı. Genel olarak, hayat eskisi gibi devam edecekti. Panik yapmak veya küresel bir sağlık acil durumu ilan etmek için hiçbir neden yok.


Aslında, örneğin Almanya, Avusturya veya İsviçre'de 2020'deki toplam ölüm sayısı, bu yıl benzeri görülmemiş siyasi olağanüstü hal kararnameleri göz önüne alındığında beklendiği gibi, hiçbir şekilde çarpıcı bir şekilde yükselmedi. Aksine, rakam geçmiş yılların aralığındadır. Gerçekten de, artan nüfus büyüklüğü ve artan aşırı yaşlanmayı kontrol ederek, daha fazla ölümün olduğu yıllar bile oldu, ancak insanlar daha önce hiçbir zaman şu anda olduğu gibi kıyaslanabilecek derecede şiddetli “kurtarma operasyonlarına” başvurmadı. Ve aşırı ölüm oranlarının olduğu yerlerde bile, bunun koronavirüsten mi kaynaklandığı yoksa karantinanın sonuçları gibi tamamen farklı nedenlerin olup olmadığı hiçbir şekilde net değil. Yani dünyayı değiştiren korona değil, koronayı kendi çıkarlarına göre değiştirmek için bir bahane olarak kullanan politikacılardır.


Şu anda gerçekleşmekte olan olayların normal seyrinden radikal - ekonomik açıdan yıkıcı - sapma, gerçekler veya bilim dünyasındaki temel bir değişikliğe borçlu değildir. Ne gerçekler ne de bilim, küresel bir “yeni normal” veya “büyük bir sıfırlama”yı haklı çıkarmak için bir temel sağlamıyor. Siyasi elitlerin yalanlar ve aldatma, yanlış bilgilendirme, ve şimdiye kadar bilinmeyen ve duyulmamış bir ölçekte sonsuz propaganda yoluyla kendi güç tabanlarını genişletmek için kasıtlı entrikalarının sonucudur.


Bu çarpık entrikalar, ölümle herhangi bir nedensel bağlantısı olup olmadığına bakılmaksızın, ölüm anında virüsün tespit edilebildiği herhangi bir ölümü korona ölümü olarak sayarak sözde korona ölümlerinin sayısını sistematik olarak artırmayı içeriyordu. Araba kazasında ölen koronalı bir kişi bile korona ölümü olarak kayıtlara geçti. Hastaneler, hatta tüm bölgeler, rapor edilen korona ölümleri için mali sübvansiyon alırken, normal ölümler için eli boş bırakıldı ve bu da doğal olarak ilgili yeniden atamalara yol açtı. Ayrıca, bu skandal olarak şişirilmiş korona ölümlerinin sayısını, çok daha fazla toplam ölüm sayısıyla ilişkilendirmekten kaçınmak için kasıtlı önlemler alındı. Çünkü bu, orantılı bir bakış açısı olarak, koronadan ölme tehlikesini net bir şekilde ortaya koyar ve hiç de bu kadar şiddetli görünmezdi.


Bu nedenle, “güçler” mutlak sayılara katı ve inatla yapıştı, çünkü bunlar daha korkunç görünüyor. Ve aynı şekilde, karantinanın ölümcül tali zararı hakkında herhangi bir rapor vermekten kasten kaçındılar: hastanelerin sadece korona hastalarına geçici olarak açılması nedeniyle ölenlerin sayısı, ekonomik olarak mahvolanların intiharlarının sayısı ve zorunlu yalnızlık nedeniyle ölen yaşlıların sayıları…


Ancak en pervasız aldatmaca, “tehlike”nin tanımını kökten değiştirerek yeniden tanımlamak ve böylece daha büyük görünmesini sağlamaktı. Genellikle hastalık ve hastalık tehlikesi, belirli semptomların varlığı ile tanımlanır. Bir kişi herhangi bir hastalık belirtisi göstermiyorsa, tehlike yoktur. Bunun yerine, politikacılar, karar vermelerini semptomların varlığına göre değil, bir korona testinin sonucuna göre tehlikeyi ölçen bir tehlike tanımına dayattı ve buna dayandırdı. Daha sonra tehlike, korona pozitif kişilerin mutlak sayısıyla ölçülür, ne kadar çok bulunursa, o kadar çok test edilir ve bu sayı her gün durmadan artar ve dramatik bir şekilde gözlerimizin önüne getirilir.


Sık sık yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlarla testin kendisi güvenilmezdir. Ancak daha da önemlisi, testin sonucunun, semptomları veya spesifik bir hastalık progresyonu ile tanınabilen bir hastalıkla ilgili olarak neredeyse hiçbir öngörü değeri yoktur. Korona testi pozitif çıkan kişilerin ezici çoğunluğu, tahmini yüzde 80'i asemptomatiktir ve mevcut bilgilere göre, onlardan enfeksiyon riski tam olarak olmasa da sıfıra yakındır. Test olmadan, tehlike hakkında hiçbir şey bilmeyecekler ve bunu asla bilemeyeceklerdi (ve mevcut toplu testlerle ilişkili hastalığı teşvik eden tüm stresten kurtulmuş olacaklardı). Vakaların yaklaşık yüzde 15'inde yatalaklığa varan daha ciddi bir hastalık gelişir. Ve tüm vakaların sadece yüzde 5'inde, genellikle şiddetli solunum sıkıntısı ile bağlantılı olarak, yoğun tıbbi tedavi gereklidir. Toplamda, hükümet tarafından finanse edilen ve tüm varoluş nedeninin bulaşıcı hastalıkların ve patojenlerin varlığına dayandığı Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından sağlanan rakamlara inanılırsa, şu daha az korkutucu olan tablo ortaya çıkıyor: bir korona enfeksiyonundan kurtulma olasılığı kişinin yaşına göre değişir ancak tutarlı bir şekilde tüm yaş grupları için son derece yüksektir. 0–19 yaş grubu için olasılık yüzde 99,997'dir. 20-49 grubu için yüzde 99.98'dir. 50-69 grubu için yüzde 99,5'tir. 70+ grubu için bile yüzde 94,6’dır.


Bu beni cevabın başına geri getiriyor. Bir özel hukuk toplumunda kim, hangi mal sahipleri veya mal sahipleri birlikleri, bu tehlikeli durum karşısında normal ve olağan davranışlarını kökten değiştirmek için bir neden görür? Kim bu yüzden işyerini kapatır? Kim çalışmayı ve üretmeyi ya da seyahat etmeyi bırakır? Kim kendilerine mülkleriyle ilgili olarak tamamen temas yasağı veya erişime tam bir engelleme uygulayabilir? Bence bu soruların cevabı belli. Gerçek bir hastalık deneyimiyle yalnızca çok az ve çok belirsiz bir şekilde ilişkilendirilen yapay bir test ve test sonucu yerine, gerçek, gerçek deneyim temelinde, kesinlikle bir veya iki ek önlem alırdık, ciddi bir grip salgını karşısında geçmişte alınan önlemler gibi. Elbette, özellikle hastalık açısından daha büyük risklere maruz kalmış ve maruz kalan yaşlı kişilerle ilgilenirken daha dikkatli olurduk. Muhtemelen bir ya da iki hastane müdürü mevcut yatak sayısını arttırabilirdi. Ve belki de değişen veya yeni hastalık semptomlarının gözlemlenmesi, bir veya iki virologu, bir şekilde bu spesifik semptomlarla ilişkili bir virüs aramaya yönlendirebilirdi. Belki de bir testin geliştirilmesine bile yol açabilirdi. Genel olarak düşük risk değerlendirmesine kıyasla yüksek geliştirme maliyetleri ve öngörülebilir şekilde düşük aşı talebi göz önüne alındığında bunun oldukça imkansız olarak görülmesi gerekse bile. Belki de karşılık gelen bir aşı arayışına bile…

+++

Olayların şimdiki seyrinin tamamen farklı olması ve aslında tamamen farklı olmasının nesnel bir nedeni yoktur, yalnızca bir kişiler sınıfının, siyasi sınıfın veya siyasi elitin varlığından kaynaklanmaktadır. Kendi eylemlerinin maliyetleri ve sonuçları için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmek zorunda değildirler ve bu nedenle "iyiliklerini" megalomani noktasına kadar artırabilirler.


Çok eski zamanlardan beri, sorumsuz politikacıların kendini beğenmişliği, kendi resmi istatistik otoriteleri tarafından sağlanan çeşitli kilit rakamlara dayanarak, bu politikacıların giderek daha çok sayıda ve daha fazla sayıda normal toplumsal etkileşimlere geniş kapsamlı devlet müdahaleleri için “bilimsel temelli” bir gerekçe uydurduklarında kendini göstermiştir. Ancak şimdiye kadar, bu göstergeler esas olarak gelir ve servet ve bunların dağılımına ilişkin rakamlar, ekonomik büyüme, ithalat, ihracat, para arzı, ticaret ve ödeme dengeleri, enflasyon, fiyatlar, ücretler, üretim, istihdam seviyeleri vb. Bu rakamların her biri, politika yapıcılara müdahale etmeleri için olası bir neden sundu. Rakam ya çok yüksek ya da çok düşüktü ya da uygun önlemlerle sabitlenmesi gerekiyordu. Ancak her zaman düzeltilecek bir şeyler vardı. Bu ekonomik müdahalecilikten kaynaklanan yeniden dağıtım etkilerinin ve refah kayıplarının boyutunu burada daha fazla açıklamaya gerek yok.

Ancak korona kriziyle birlikte siyaset bu konuda tamamen yeni boyutlara taşındı. Politikacılar, sağlık istatistiklerinin, hükümet despotizmi ve statü özlemi için ekonomik istatistiklerin tüm göstergelerinden daha büyük bir geçit sunduğunu keşfettiler. İddiaya göre akut veya hatta ölümcül bir enfeksiyon tehlikesinin resmi göstergesi olarak seçilen bir virüs testi temelinde. Bu politika, milyonlarca insanı ekonomik veya sosyal sıkıntıya veya sıkıntıya sokarak, neredeyse tüm sosyal hayatımızı durma noktasına getirmeyi başarırken, ilaç-sanayi kompleksine, örneğin maske, test ve aşı üreticilerine, muazzam bir servet sağladı ve yine de tüm hikayeden en azından şu ana kadar “kahramanlar” olarak çıktılar.


Korkutucu, ve düpedüz yıkıcı bir farkındalık bu.


Almanca orijinalinden İngilizceye Robert Groezinger tarafından, İngilizceden Türkçeye Utku Aslanoglu tarafından çevrilmiştir.

Bu yazı mises.org sitesinin ''Hoppe on the Lockdowns!'' adlı yazının çevirisidir.


130 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page